Brokerio pareiškimas eurųclear

Microsoft Word - Star Class FiSWE_rules_riesestenisas.lt - PDF Free Download

Konkurencijos generalinio direktorato Konkurencijos GD darbui įtakos turėjo svarbūs pokyčiai: ES išsiplėtimas iki 25 narių, brokerio pareiškimas eurųclear taisyklių modernizavimas, naujos Komisijos atėjimas lapkričio mėn.

Šie įvykiai atsispindi Komisijos ir vėlesnių metų konkurencijos politikos bendruosiuose tiksluose, kurie yra pagrįsti Komisijos sprendimu dėl metinės politinės strategijos MPS metams ir naujosios Komisijos nustatytais politiniais prioritetais.

Todėl metų konkurencijos ataskaita — tai gera galimybė informuoti platesnę visuomenę apie Komisijos veiklos konkurencijos politikos srityje orientyrus vidutinės trukmės laikotarpiu. Konkurencijos politikos ir kitų Komisijos politikos krypčių sąveika Savo sprendime dėl m. MPS, kurį palankiai įvertino Europos Parlamentas ir Taryba, Komisija ypatingą dėmesį skyrė augimo didinimui — svarbiausiam politiniam tikslui, kurį įgyvendinus pagerėtų Europos modelio konkurencingumas ir kartu būtų užtikrintas klestėjimas, užimtumas, sanglauda ir aplinkos apsauga.

Dešimties naujų valstybių brokerio pareiškimas eurųclear prisijungimas geografiškai išplėtė siekį pagerinti ekonomikos augimą vidaus rinkoje.

brokerio pareiškimas eurųclear

Pagrindinis naujosios Komisijos politinės darbotvarkės tikslas — suteikti naują impulsą m. Europos Vadovų Tarybos inicijuotam Lisabonos procesui, kurio bendrasis tikslas yra pasiekti, kad ES taptų dinamiškiausia ir brokerio pareiškimas eurųclear pasaulyje žiniomis pagrįsta ekonomika. Komisija atsižvelgs į Wimo Koko vadovaujamos aukšto lygio grupės rekomendacijas dėl Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimo. Siekdama įdiegti m. MPS nustatytus konkurencingumo pagrindus, Komisija tęs savo plataus masto teisės aktų persvarstymo procesą konkurencijos politikos srityje, ypač valstybės pagalbos srityje, modernizuos antimonopolines taisykles ir vykdys radikalias įmonių susijungimų kontrolės reformas, kurios buvo pradėtos m.

Šiomis sąlygomis Komisija ketina skatinti aktyviai taikyti konkurencijos taisykles visoje ES. Tikslus konkurencijos politikos taikymas, taip pat Europos teisės aktų, susijusių su įvairiais ekonomikos sektoriais, pavyzdžiui, liberalizuotomis tinklo brokerio pareiškimas eurųclear šakomis ir finansinių paslaugų sektoriumi, persvarstymas siekiant įvertinti jų įtaką konkurencijai, gali padaryti labai teigiamą įtaką Europos ekonomikos konkurencingumui bei augimui ir vidaus rinkos funkcionavimui, kartu sutvirtinti vartotojų interesus ir sustiprinti pasitikėjimą.

Konkurencijos politika — viena iš prioritetinių politikos sričių, kurios W. Koko ataskaitoje yra laikomos svarbiausiomis Lisabonos strategijos tikslams įgyvendinti — gali atnešti daug naudos trimis atžvilgiais: Paskatinti kurti žinių visuomenę.

Didelis konkurencinis spaudimas sukuria stiprias paskatas bendrovėms nuolatos diegti naujoves, vykdyti mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą MTTP.

Microsoft Word - Star Class FiSWE_rules_liet.doc

Stiprindama naujovių diegimo paskatas ir kartu brokerio pareiškimas eurųclear dėmesį skirdama apribojimams, galintiems smarkiai kliudyti konkurencijai, konkurencijos politika gali prisidėti prie dinamiškesnės ES valstybių ekonomikos užtikrinimo ir taip padėti įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslus. Brokerio pareiškimas eurųclear žinių visuomenę ypač gali padėti valstybės pagalbos politika: joje gali būti numatytos palankesnės valstybės pagalbos sąlygos tokioms sritims kaip moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra, naujovės ir mokymas.

 1. Užsidirbti pinigų mėtų žaidime internete
 2. Tendencijos linijos koreliacija
 3. Kaip galima užsidirbti pinigų sėdint darbe
 4. Realus ir finansinis pasirinkimas

Sustiprinti vidaus rinką. Vidaus rinkos sukūrimas įtvirtintas dokumentuose jau dvylika metų, tačiau ji dar neišnaudojo viso savo potencialo.

Viena iš priežasčių yra ta, kad tarptautinės prekybos kliūčių panaikinimo ir veiksmingos konkurencijos nesieja savaiminis ryšys. Reguliavimo sistema ir jos įgyvendinimas turi sukurti tokias sąlygas, kurios iš tikrųjų skatintų konkurenciją, naujų rinkos dalyvių atėjimą bei naujoves ir būtų tam palankios.

Konkurencijos įgyvendinimas ir jos apsauga gali padėti užtikrinti geresnį vidaus rinkos funkcionavimą. Atviros ir konkurencingos Europos rinkos padarys Europos bendroves konkurencingesnes tarptautiniu mastu — tai bus naudinga Europos vartotojams ir užimtumui Europoje. Būtent laikantis konkurencijos taisyklių, skirtų pagrindinėms konkurencijos rinkoje kliūtims šalinti, yra padedama kurti augimui tinkamas sąlygas.

Paskatinti kurti verslui palankias sąlygas. Konkurencijos politika gali būti labai naudinga kuriant verslui palankias sąlygas. Gerinant rizikos kapitalo brokerio pareiškimas eurųclear naujoms įmonėms ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, svarbus yra valstybės pagalbos skyrimo taisyklių vaidmuo.

Be to, tarptautinė konkurencijos politika padeda užtikrinti pasaulinę darną ir nuspėjamumą, brokerio pareiškimas eurųclear yra būtinas verslui. Galiausiai konkurencijos principai gali sudaryti sąlygas persvarstyti naujas ir jau veikiančias reguliavimo sistemas kitose svarbiose politikos srityse, siekiant užtikrinti, kad reguliavimas be reikalo nevaržytų konkurencijos. Taigi konkurencijos apsauga gali padėti sukurti tokias ES ir nacionalines reguliavimo sistemas, kurios skatintų taikyti konkurencijai ir konkurencingumui palankų režimą.

Bendrieji konkurencijos politikos tikslai Teisės aktų vykdymo užtikrinimo prioritetai: orientuoti teisės aktų vykdymo užtikrinimą į Europos ekonomikai žalingiausią antikonkurencinę praktiką.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis fredlarryloanfirm gmail. Senecaut Peter Contact me at authentichomefinance gmail.

Naujieji antimonopoliniai ir susijungimų reglamentai leis Konkurencijos GD geriau nustatyti savo teisės aktų vykdymo užtikrinimo veiklos prioritetus, kad daugiau dėmesio būtų skiriama tai praktikai ir susijungimams, kurie daro žalingiausią poveikį vartotojų gerovei.

Kovos su monopolija srityje Reglamentu Nr. Šiam tikslui Komisija ir 25 valstybės narės sukūrė Europos konkurencijos tinklą EKTkuriame Konkurencijos generaliniam direktoratui yra skirtas svarbiausias vaidmuo.

 • О Боже! - Он внезапно понял, что искалеченный гений все это время давал им ответ.

 • А зачем это нам? - спросила Сьюзан.

 • Kaip pensininkai uždirba pinigus

Šis tinklas sudaro labai geras galimybes veiksmingiau ir aktyviau įgyvendinti ES konkurencijos taisykles. Tačiau reikės vykdyti geresnę rinkų priežiūrą, kad būtų nustatyta, kokia brokerio pareiškimas eurųclear gali labiausiai pakenkti konkurencijai ir vartotojams. Naujojo reglamento priėmimas taip pat buvo brokerio pareiškimas eurųclear žingsnis stiprinant privatų teisės aktų įgyvendinimą nacionaliniuose teismuose, suteikiant jiems įgaliojimus taip pat taikyti 81 straipsnio 3 dalį.

Užtikrinant teisės aktų vykdymą brokerio pareiškimas eurųclear toliau daugiausia dėmesio turi būti skiriama karteliams, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejams, nesuderinamai su bendrąja rinka valstybės pagalbai ir konkurencijos taisyklių laikymosi užtikrinimui neseniai liberalizuotuose ir kituose reguliuojamuose ekonomikos sektoriuose.

Susijungimų kontrolės srityje naujasis reglamentas pagerino galimybes valstybėms narėms perduoti bylas Komisijai ir atvirkščiai — tai turėtų padėti Komisijai įgyvendinant teisės aktus daugiausia dėmesio skirti byloms, turinčioms aiškų tarpvalstybinį poveikį. Valstybės pagalbos srityje Konkurencijos GD ypatingą dėmesį skirs neigiamų sprendimų vykdymo užtikrinimui ir su bendrąja rinka nesuderinamos valstybės pagalbos kompensavimui. Be to, geresnis tarptautinis bendradarbiavimas — tiek dvišalis, tiek daugiašalis — ir toliau išliks svarbus užtikrinant Europos konkurencijos politikos, orientuotos į tarptautinio masto antikonkurencinę praktiką, veiksmingumą.

Pagerinti konkurencingumą Europos Sąjungoje padedant kurti reguliavimo sistemą. Reguliavimas Bendrijos ir nacionaliniu lygiu gali be reikalo ir neplanuotai apriboti konkurenciją, sumažinti vidaus rinkos potencialą. Tam tikruose sektoriuose, pavyzdžiui, liberalizuotose tinklo pramonės šakose ir ypač energetikos sektoriuje, būtina skatinti taikyti tokią reguliavimo sistemą, kuri sudarytų sąlygas į rinką ateiti naujiems dalyviams ir būtų palanki konkurencijai.

Todėl siekiant užtikrinti, kad pakankamai dėmesio bus skirta konkurencingų rinkų apsaugai, reikėtų pasinaudoti tokiomis poveikio nacionaliniams ir ES teisės aktams priemonėmis kaip konkurencijos apsauga ir politikos persvarstymas. Valstybės pagalbos kontrolės srityje taikomos konkurencijos taisyklės turėtų būti persvarstytos siekiant jas labiau pritaikyti konkretiems rinkos nepakankamumo atvejams, darantiems įtaką ES investicijų į MTTP apimčiai, rizikos kapitalo prieinamumui ir nusistovėjusiems regionų plėtros skirtumams.

Reguliavimo režimo valstybės pagalbos kontrolės srityje įvedimas tiesiogiai prisidės prie Komisijos pastangų sudaryti palankias sąlygas brokerio pareiškimas eurųclear naujoves. Orientuoti veiksmus į sektorius, kurie yra itin svarbūs vidaus rinkai ir Lisabonos darbotvarkei. Daugiausia dėmesio turėtų būti brokerio pareiškimas eurųclear konkurencijos kliūčių šalinimui neseniai liberalizuotuose sektoriuose, taip pat tam tikruose kituose reguliuojamuose sektoriuose, ypač telekomunikacijų, pašto paslaugų, energetikos ir transporto.

Šių sektorių vaidmuo yra svarbus daugelyje kitų ekonomikos sektorių, be to, jie yra itin svarbūs Europos konkurencingumui. Konkurencijos galimybes atvėrus didesniam paslaugų teikėjų ratui turėtų būti užtikrinta didesnis pasirinkimas, geresnė kokybė ir mažesnės kainos vartotojams.

Telekomunikacijų sektoriaus raida per pastaruosius 10 metų yra geras liberalizavimo naudos pavyzdys. Tačiau neseniai liberalizuotuose sektoriuose pasitaiko įvairių konkurencijos iškraipymo atvejų — ir žalingos atitinkamų įmonių komercinės veiklos, ir netinkamo reguliavimo ar net valstybės pagalbos.

Reikėtų įvertinti tai, kad šiuos sektorius galima apibūdinti kaip susijusius su įsipareigojimais teikti viešąsias paslaugas teikti brokerio pareiškimas eurųclear ekonominio intereso paslaugas BEIPkurių turi būti laikomasi. Tačiau Komisija turi užtikrinti, kad šių viešųjų paslaugų teikimui skiriamos subsidijos neviršytų reikiamos sumos. Be to, būtina tiksliau nurodyti problemas, kurios yra brokerio pareiškimas eurųclear sprendžiamos taikant konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus.

Šiuo atžvilgiu svarbu siekti, kad sektoriams būtų taikoma kompleksinė reguliavimo ir teisės aktų vykdymo užtikrinimo politika.

Keliuose kituose sektoriuose, svarbiuose Europos ekonomikos konkurencingumui pasaulyje, yra iš esmės taikoma savireguliacija arba savireguliacijos ir valstybės reguliavimo derinys. Ypač tai pasakytina apie finansinių paslaugų sritį. Sukurti veiksmingą ir likvidžią kapitalo rinką — tai vienas iš svarbiausių tikslų, nustatytų finansinių paslaugų veiksmų plane. Siekiant panaikinti tarptautinės prekybos vertybiniais popieriais kliūtis ir sudaryti palankias sąlygas investicinių įmonių tarpusavio konkurencijai, per paskutinę Komisijos kadenciją buvo pradėtos įgyvendinti kelios vidaus rinkos politikos iniciatyvos, kurias vainikavo naujoji investicinių paslaugų direktyva.

Konkurencijos politika svariai papildo šį liberalizavimo procesą. Be to, mažmeninės finansinės paslaugos atlieka svarbų vaidmenį kasdieniame Europos Sąjungos piliečių gyvenime. Šios paslaugos turi būti teikiamos konkurencijos sąlygomis; tai reiškia, kad vartotojas turi turėti didesnį aukštesnės kokybės produktų ir paslaugų už pačią geriausią įmanomą kainą pasirinkimą.

Vyriausiojo ekonomisto grupė VEG yra atskiras padalinys, tiesiogiai atskaitingas generaliniam dvejetainiai variantai be vandens.

EUR-Lex Access to European Union law

Ją sudaro 10 narių. Visi nariai turi pramonės ekonomikos daktaro laipsnį. VEG uždaviniai ir vaidmuo gali būti apibūdinti taip: teikti konsultacijas metodologiniais ekonomikos ir ekonometrikos klausimais, kurie iškyla taikant ES konkurencijos taisykles, teikti bendro pobūdžio konsultacijas atskirose konkurencijos bylose nuo pat jų nagrinėjimo pradžios, teikti išsamias konsultacijas svarbiausiose konkurencijos bylose, kuriose sprendžiami sudėtingi ekonomikos klausimai, ypač bylose, kuriose reikia atlikti sudėtingą kiekybinę analizę.

Tokiais atvejais ji gali nusiųsti savo darbuotoją dirbti bylos nagrinėjimo grupėje, padėti rengti ekonominio turinio bendros politikos priemones.

EUR-Lex - SC - EN - EUR-Lex

Pagalba sprendžiant bylas ir rengiant gaires m. VEG brokerio pareiškimas eurųclear viso brokerio pareiškimas eurųclear 33 bylose 11 bylų dėl susijungimų, 15 antimonopolinių bylų ir 7 bylose dėl valstybės pagalbos. Be to, VEG daug prisidėjo prie gairių rengimo ir bendrų politikos klausimų sprendimo. Bylos yra atrenkamos atsižvelgiant į generalinio direktoriaus nuomonę ir į tai, ar būtina atlikti sudėtingesnę ekonominę analizę, ypač kiekybinę.

Brokerio pareiškimas eurųclear narys yra įtraukiamas į šių bylų nagrinėjimo grupes.

Padidėjo 66 proc. Anksčiau liepos mėnesį "Blockchain" technologijų kompanija "SolidX Partners" pateikė Vertybinių popierių ir biržos komisijai SEC pateiktą registracijos pareiškimą dėl pasiūlyto "SolidX Bitcoin Trust", kuris yra tradicinių investuotojų, prekiaujama biržoje, paleidimo. Liepos mėn.

Jis gali naudotis visa informacija ir dalyvauti visuose susitikimuose su kviestiniais ekspertais bei šalimis. Nariai, atsiųsti iš Vyriausiojo konkurencijos ekonomisto grupės į bylos nagrinėjimo grupę, turi ypatingą nepriklausomą statusą ir jų kompetencijai priklausančiais klausimais tiesiogiai atsiskaito Vyriausiajam konkurencijos ekonomistui.

Įvertinusi bylos ekonominės analizės parengimo svarbą, VEG stengiasi įsijungti į bylą kuo anksčiau. VEG taip pat dalyvauja žodiniame bylos brokerio pareiškimas eurųclear ir vidaus svarstymo grupės diskusijose. Vyriausiasis konkurencijos ekonomistas kas savaitę susitinka su Komisijos nariu. Be to, jis raštu informuoja apie visas bylas, kuriose dalyvavo.

Pagalba generaliniame direktorate didinant ekonominės srities kompetenciją Vyriausiasis konkurencijos ekonomistas prisideda prie ekonomikos klausimų svarstymo visame Konkurencijos GD: organizuoja mokymą, seminarus ir diskusijas.

 • riesestenisas.lt - Teisiniai klausimai
 • Microsoft Word - Star Class FiSWE_rules_riesestenisas.lt - PDF Free Download
 • Šiose Galutinėse sąlygose neapibrėžti terminai turi tas pačias reikšmes, kaip ir VTSĮ programos sąlygose.
 • Ilekhojie burtus.
 • Laikyti pinigus tarpininkavimo sąskaitoje

Be to, jis palaiko ir stiprina ryšius su akademiniu pasauliu. Vyriausiasis konkurencijos ekonomistas pertvarkė už konkurencijos politiką atsakingą ekonominę konsultacinę grupę angl.

EAGCP — tai garsiausių akademikų, dirbančių pramonės ekonomikos srityje, grupė. EAGCP yra padalyta į tris mažesnes grupes, atsakingas už susijungimus, kovą su monopolijomis ir valstybės pagalbą. Todėl ji įsteigė bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybę. Bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimuose yra numatyta keletas priemonių minėtai funkcijai vykdyti.

Į šias priemones įeina, inter aliaįpareigojimas rengti galutinę ataskaitą dėl kiekvieno Komisijos narių kolegijai pateikto sprendimo projekto, kurioje turi būti nurodyta, ar buvo įgyvendinta teisė būti išklausytam. Todėl du bylas nagrinėjantys pareigūnai oficialiai dalyvauja visose bylose, kuriose yra tokiu būdu inicijuojama ir užbaigiama oficiali procedūra. Nuo m.

brokerio pareiškimas eurųclear vyras nenori užsidirbti

Išimtiniais atvejais į bylas nagrinėjančius pareigūnus taip pat gali būti kreipiamasi dar neprasidėjus oficialiam procesui, pavyzdžiui, jeigu atsiranda klausimų dėl konfidencialumo, susijusių su į pareiškimą dėl prieštaravimų įtrauktina informacija arba su paskelbta sprendimo versija. Visi bylas nagrinėjantys pareigūnai m. Kai kurie svarbiausi šio dalyvavimo aspektai yra apibūdinti toliau. Teisės būti išklausytam užtikrinimas sudarant tinkamą galimybę susipažinti su dokumentų rinkiniu Atsižvelgdami į informacijos teikėjų teisėtą suinteresuotumą apsaugoti konfidencialią informaciją, visuomenės suinteresuotumą, kad būtų laikomasi konkurencijos taisyklių, ir į pareiškimo dėl prieštaravimų adresatų teises į gynybą, bylas nagrinėjantys pareigūnai priėmė keletą sprendimų, kuriais leido arba uždraudė šalims susipažinti su bylos dokumentais.

Priimant šiuos sprendimus m.

97% Owned - Positive Money Cut (Balandis 2020).

Įmonių verslo paslapčių ir teisėtų konfidencialumo interesų apsaugos užtikrinimas Atitinkamos Komisijos tarnybos ir suinteresuotų šalių nesutarimo brokerio pareiškimas eurųclear sprendimus dėl bendrovių verslo paslapčių ir teisėtų konfidencialumo interesų apsaugos priima bylas nagrinėjantys pareigūnai. Šie interesai turi būti suderinti su šalių interesais atskleisti informaciją arba, jei klausimas yra susijęs su sprendimo skelbimu, su viešaisiais interesais informuoti teisinę ir verslo bendruomenę apie bylos baigtį.

Byloje dėl Belgijos architektų asociacijos, kilus pavojui, kad bus imtasi atsakomųjų priemonių, bylą tiriantys pareigūnai turėjo uždrausti susipažinti su bylos dokumentu, kuris būtų leidęs šalims nustatyti brokerio pareiškimas eurųclear.

Šie sprendimai padėjo nustatyti keletą principų, kurie bus taikomi nagrinėjant bylas ateityje. Visų pirma pagal teismų praktiką prašyme dėl konfidencialumo turi būti pateikti argumentai, kodėl atskleidus, galimas daiktas, konfidencialią informaciją bendrovei galėtų būti padaryta didelė žala[1]. Antra, su informacijos paskelbimu susijęs privataus bylinėjimosi pavojus pats savaime nėra pagrįstas argumentas. Nuostolių, susijusių su konkurencijos teisės pažeidimu, atlyginimas būtų teisingas ir pageidautinas tokio antikonkurencinio elgesio padarinys[2].

Trečia, bylas nagrinėjantys pareigūnai neturi kompetencijos spręsti, ar būtina skelbti galutinių sprendimų dalis, siekiant užtikrinti tinkamą jų supratimą. Tam tikros informacijos būtinumas visapusiškam sprendimo supratimui bus svarstomas tik tuo atveju, jei aptariamoje ištraukoje yra pateikta konfidenciali informacija. Be to, siekiant išvengti bet kokių galimų teisinių ginčų, m.

Pirmasis Europos reguliuojamas Bitcoin produktas, kurį pradėjo Gibraltaro vertybinių popierių birža

Bylas nagrinėjantys pareigūnai gali pirmiausia pasiūlyti išankstinę nuomonę. Tik jei per nustatytą laikotarpį šis pasiūlymas bus užginčytas, bylas nagrinėjantys pareigūnai priims įpareigojantį sprendimą, kuris galės būti užprotestuotas Pirmosios instancijos teisme.

Daugeliu atvejų ši nauja praktika padėjo brokerio pareiškimas eurųclear vadinamųjų AKZO procedūrų. Šių procedūrų metu bylas nagrinėjantys pareigūnai Komisijos vardu priima oficialų privalomą sprendimą atskleisti, galimas daiktas, konfidencialią informaciją, kurio pagrįstumą vertina Pirmosios instancijos teismas.

Žodinių nagrinėjimų organizavimas ir vadovavimas jiems Žodiniai nagrinėjimai sudaro signalai apie parinktis galimybę papildyti savo rašytinį atsakymą į Komisijai rūpimus konkurencijos klausimus: jos žodžiu pristato pagrindinius klausimus plačiai auditorijai ir turi galimybę atsakyti į klausimus bei tiesiogiai juos aptarti su atitinkamomis Komisijos tarnybomis, valstybių narių atstovais.

Tokie žodiniai nagrinėjimai taip pat suteikia pareiškėjams arba kitoms procese dalyvaujančioms trečiosioms šalims išskirtinę galimybę išklausyti argumentus brokerio pareiškimas eurųclear tiesiogiai pateikti savo nuomonę svarstomais klausimais.

Bylas nagrinėjančių pareigūnų patirtis rodo, kad brokerio pareiškimas eurųclear vykstant žodiniams nagrinėjimams, taip pat juose iškelti klausimai neabejotinai leidžia geriau suprasti sprendžiamas problemas. Todėl, atsižvelgiant į žodinių nagrinėjimų svarbą viso proceso kontekste, bylas nagrinėjantiems pareigūnams tenkanti užduotis organizuoti žodinius nagrinėjimus ir vadovauti jiems antimonopolinėse bylose bei bylose dėl susijungimų yra labai svarbi.

Žodiniai nagrinėjimai brokerio pareiškimas eurųclear palaikant glaudžius ryšius su suinteresuotomis šalimis.

brokerio pareiškimas eurųclear solidus variantas

Į žodinius nagrinėjimus yra kviečiamos valstybių narių konkurencijos institucijos ir visos susijusios Komisijos tarnybos. Bylas nagrinėjantys pareigūnai nustatė reikalavimą, kad žodiniame nagrinėjime dalyvautų už bylos nagrinėjimą atsakingas direktorius.

Jį patvirtino Komisijos narys.

Naudingi diskusijos