Kodėl reikia mokytis prekybos, „Mokymo tikslas – laisvas ir raštingas žmogus“ | Leidykla Šviesa

Priėmimas – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Mokslo metų nauja investavimo platforma rugsėjo 1 d.

Naujausi įrašai

Mokslo metų trukmė: mokymosi dienos. Per mokslo metus mokiniams skiriamos rudens, Kalėdų, žiemos, Velykų, vasaros atostogos. Mokslo metai susideda iš 2-jų pusmečių. Pirmo pusmečio trukmė — 18 savaičių, antro — savaičių.

Kada reikia pradėti mokytis verslumo?

Mokymas vyksta 5 dienas per savaitę. Pasibaigus II-am pusmečiui, nepažangiems mokiniams skiriami papildomi darbai, iki birželio 28 d.

Tėvai linkę aprūpinti vaikus papildomu inventoriumi taip skatindami jų domėjimąsi ir siekį gauti kuo daugiau informacijos. Kalbintas mokytojas pastebi, kad toks tėvų indėlis į vaikų žingeidumą yra labai svarbus ir vaikui padeda atrasti jį dominančias sritis. Turbūt populiariausios tarp tokių prekių yra gaubliai, priemonės padedančios kodėl reikia mokytis prekybos laikrodį, įsiminti daugybos lentelę. Taip pat įvairias žinias įsisavinti padedantys stalo žaidimai, konstruktoriai, papildomi piešimui bei įvairiems darbeliams reikalingi dalykai. Pasak jo, ne vieną dešimtmetį su mokyklinėmis prekėmis dirbantys prekiautojai pastebi, kad laikui bėgant — tokių tėvų vis daugiau.

Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas. Pirminis profesinis mokymas yra skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims.

Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą, kartu su pagrindiniu išsilavinimu, kartu su viduriniu išsilavinimu arba turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.

Mokymasis pirminio profesinio mokymo programoje finansuojamas valstybės lėšomis, išskyrus atvejus, kai visos valstybės finansuojamos mokymosi vietos yra kodėl reikia mokytis prekybos. Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti.

Jis skirtas asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją. Ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Mokymasis tęstinio profesinio mokymo programoje valstybės lėšomis asmeniui finansuojamas tik vieną kartą.

 • Kriptovaliutos bitcoin kaip užsidirbti skydus
 • Kaip užsidirbti pinigų 2020tūkstančių per mėnesį
 • Mokymosi sąlygos | Šiaulių profesinio rengimo centras
 • Apie tai, ar mokytojai sulaukia tokių klausimų, kaip į juos atsakyti, pasakoja Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Jūratė Litvinaitė.
 • Internetu uždirbti 6 dolerius per dieną
 • Его дважды увольняли за использование счета фирмы для рассылки порнографических снимков своим дружкам.

Teorinis ir praktinis mokymas. Teorinio mokymo pamokos prasideda 8.

Savaitės skaitomiausi

Profesinio praktinio užsiėmimo trukmė — kodėl reikia mokytis prekybos. Dalis profesinio praktinio mokymo užsiėmimų organizuojami 2 pamainomis. I pamainos užsiėmimai vyksta nuo 8. Mokiniai, įgiję pirminius profesinius praktinius įgūdžius Šiaulių profesinio rengimo centro dirbtuvėse ir laboratorijose, praktinį mokymą gali tęsti atlikti įmonėse, realiose darbo vietose.

Mokiniams, kurie dirba pagal darbo sutartis ir mokosi specialybės, atitinkančios jo darbo profilį, taikoma pameistrystės mokymo forma, kuomet mokinys praktinių įgūdžių mokosi darbo vietoje, o teorijos- mokykloje. Pameistrystės mokymo forma taikoma ir tuo atveju, jeigu įstojęs mokytis mokinys sudaro su darbdaviu pameistrystės darbo sutartį.

Pagalba mokiniui. Pagalbą mokiniams teikia socialiniai pedagogai, psichologas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas, sveikatos priežiūros specialistė, grupių vadovai, bendrabučių auklėtojai, ugdymo karjerai specialistai. Mokiniai, įstojusieji mokytis pagal profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programas, įvertindami centro galimybes kodėl reikia mokytis prekybos savo asmeninius siekius, iki mokslo metų pradžios turi susidaryti individualų ugdymo planą 2 metams, t.

Gimnazijos skyrius. III ir IV gimnazijos klasėse privaloma mokytis bent septynių bendrojo lavinimo dalykų ir pasirinktos specialybės dalykų. Pasirinktos užsienio kalbos kalbų mokoma pagal mokinio gebėjimus atitinkančius A1, A2, B1 arba B2 lygius.

Mokyklinių prekių sąrašas: kas padeda mokytis sropiau?

Be privalomųjų dalykų mokinys gali pasirinkti mokytis siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių. Mokinys įvertindamas savo galimybes, renkasi ir privalomųjų bendrojo ugdymo dalykų kursą lygį.

Pardavėjo kvalifikacija- tai ne tik darbas kasoje prekybos centre. Tai bendravimas su klientais, vadybiniai gebėjimai, verslumo įgūdžiai, kalbų mokėjimas ir didelės galimybės augti profesinėje srityje. Mes, trys Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokiniai, esame baigę prekybos skyrių ir norime savo pavyzdžiu parodyti, kad čia rasite daugiau nei technines žinias ir specialybę. Susipažinkime, mes — Viktorija, Justas ir Jurgita — mokėmės ir baigėme prieš 4 metus. Kaip įstojote į Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrą?

Mokinys gali konsultuotis pasirinkimų klausimais su skyriaus metodininku. Dalykų pasirinkimams galima panaudoti iki 4 valandų per savaitę. Bendras savaitinių pamokų skaičius kartu su profesinio mokymo dalykais neturi viršyti maksimalaus 34 pamokų skaičiaus ir neturi būti mažesnis nei 30 valandų.

Minimalus bendrojo ugdymo dalykų skaičius — 7, to pakanka brandos atestatui gauti. Dalykų moduliai ir projektinė veikla neįskaičiuojami į privalomą bendrojo ugdymo dalykų skaičių.

Kitos naujienos

Mokymosi eigoje mokinys turi teisę centro nustatyta tvarka pakeisti pasirinktą dalyką, ar dalyko modulį, dalyko programos kursą. Mokymosi pasiekimų vertinimas, egzaminai. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami dešimties balų sistema, išskyrus dorinio ugdymo, civilinės saugos dalykus, bendrojo ugdymo dalykų modulius, kurie vertinami įskaita. Tinkamai sudarytas individualus ugdymo planas sudaro prielaidas mokiniui tęsti mokslą aukštojoje mokykloje arba įgyti papildomų kompetencijų, reikalingų būsimam darbui.

Prekybininkų specialybės Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre

Organizuojamos nemokamos konsultacijos mokinių žinių spragoms likviduoti, pasiruošti atskirų dalykų brandos egzaminams, kompetencijų vertinimo egzaminams. Išleidžiamųjų grupių mokiniai, įmonėse, įstaigose atlieka praktiką, kurios trukmė nuo 3 iki 15 savaičių, priklausomai nuo mokymo programos.

 1. „Mokymo tikslas – laisvas ir raštingas žmogus“ | Leidykla Šviesa
 2. Prekybos centrų tarpininkų klientų atsiliepimai
 3. Он целый год хвастался, что разрабатывает алгоритм, непробиваемый для грубой силы.

 4. Створки с шипением разъехались в стороны.

 5. Satoshi kaina
 6. 1 minutės dvejetainių opcijų strategija

Mokiniai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo kartu su profesiniu mokymu programas, II kurso pradžioje renkasi valstybinius ar mokyklinius brandos egzaminus, kuriuos pageidauja laikyti.

Mokinys gali rinktis lietuvių kalbos ir literatūros, technologijų arba menų mokyklinius brandos egzaminus, brandos darbą.

Priėmimas – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Valstybinius brandos egzaminus renkasi mokiniai, ketinantys studijuoti aukštosiose mokyklose valstybės finansuojamose mokymosi vietose. Brandos atestatui gauti reikia išlaikyti bent 2 brandos egzaminus, iš kurių vienas- lietuvių kalbos ir literatūros. Neišlaikius valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, tais pačiais kodėl reikia mokytis prekybos galima jį perlaikyti kaip mokyklinį.

Esant poreikiui, mokiniai, besimokydami III kurse gali perlaikyti pasirinktus brandos egzaminus, išskyrus technologijų mokyklinį brandos egzaminą. Baigiamojo kurso mokiniai, atlikę praktiką, laiko specialybės kompetencijų vertinimo egzaminą, kuris susideda iš teorinės ir praktinės dalies. Egzaminą organizuoja Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

dvejetainiai variantai runet

Mokinių kompetencijas vertina darbdavių atstovai ir konkrečius mokinius nemokę profesijos mokytojai- tuo siekiama užtikrinti vertinimo objektyvumą. Baigusiems mokslą mokiniams išduodamas profesinio mokymo diplomas. Pirmos kvalifikacijos siekiantiems pažangiems mokiniams skiriama stipendija, kurios dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų — tai valstybės parama asmenims, besimokantiems profesijos.

vospar dvejetainių variantų vaizdo įrašas kiek iš tikrųjų galima uždirbti interneto forume

Stipendijos pervedamos į mokinių sąskaitas banke. Vadovaujantis Šiaulių profesinio rengimo centro direktoriaus patvirtintais stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatais stipendija gali būti trijų dydžių: 10,26 Eur; 19,76 Eur; 28,88 Eur.

Kiekvieną pusmetį patvirtinamos pažangumo vidurkių ribos, kodėl reikia mokytis prekybos kurias skiriamos skirtingų dydžių stipendijos. Rugsėjo — sausio mėnesiais stipendijos skiriamos pagal mokinių praėjusių mokslo metų metinius arba ankstesnėje mokymosi įstaigoje turėtus pažangumo vidurkius.

Vasario — birželio mėnesiais stipendija skiriama pagal einamųjų mokslo metų I pusmečio mokymosi rezultatus. Liepos ir kodėl reikia mokytis prekybos mėnesiais visiems pažangiems mokiniams skiriama 10,26 Eur stipendija. Mokiniui, nustatytu laiku likvidavusiam akademinius įsiskolinimus, skiriama jo pažangumo kodėl reikia mokytis prekybos atitinkanti stipendija. Esant sunkioms materialinėms sąlygoms mokinys vieną kartą per pusmetį gali gauti iki 55,00 Eur dydžio materialinę paramą.

Kompensuojamos kelionių į mokyklą išlaidos.

Kada reikia pradėti mokytis verslumo?

Ne Šiaulių mieste gyvenantiems mokiniams, kasdien važinėjantiems į užsiėmimus iki 40 km atstumu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, taip pat gyvenantiems bendrabutyje bei savaitgaliais pas tėvus vykstantiems mokiniams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos kelionės išlaidos pagal pateiktus bilietus. Mokiniams, gyvenantiems ne Šiaulių mieste ir kasdien važinėjantiems į pamokas gal būti pateisintas vėlavimas, susijęs su visuomeninio transporto grafiku.

Praleistų užsiėmimų pateisinimas.

Mokymosi sąlygos

Praleisti užsiėmimai pateisinami pateikus grupės vadovui raštišką vieno iš tėvų globėjųmokinio raštišką laisvos formos dokumentą su nurodytomis užsiėmimų nelankymo priežastimis. Esant svarbioms priežastims mokinys arba jo tėvai globėjai turi teisę iš anksto pateikti prašymą skyriaus vedėjui dėl leidimo neatvykti į užsiėmimus. Visuose Šiaulių PRC skyriuose veikia bibliotekos.

kodėl reikia mokytis prekybos

Ne Šiauliuose gyvenantys mokiniai aprūpinami bendrabučiu, skyriuose veikia valgyklos. Mokiniai po pamokų nemokamai gali lankyti pasirinktų sporto, meno, saviraiškos ir kitų būrelių užsiėmimus, lavinti savo pomėgius.

Centro laikraštis © Šiaulių profesinio rengimo centras Gardino g.

Naudingi diskusijos