Patarėjo galimybės

patarėjo galimybės

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: kontrolieriaus pavedimu tiria skundus, rengia sprendimų projektus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus; stebi reklaminius skelbimus, publikacijas, susijusias su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos toliau —  ir Tarnyba veikla, visuomenės informavimo priemonėse ir apie pastebėtus pažeidimus, esančius lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencijoje, nedelsiant informuoja kontrolierių; visuomenės informavimo priemonėse nustačius patarėjo galimybės Moterų ir vyrų lygių galimybių arba Lygių galimybių įstatymų pažeidimo požymius, parengia sprendimo pradėti tyrimą kontrolieriaus  iniciatyva projektą ir teikia jį lygių galimybių kontrolieriui; užtikrina kontrolieriaus rekomendacijų vykdymo kontrolę; analizuoja Tarnyboje vykdomus tyrimus, rengia apibendrinimus, apžvalgas, pristatymus ir pan.

privačių paskolų brokeriai

Esant reikalui padeda besikreipiančiam asmeniui surašyti skundą lygių galimybių kontrolieriui, bei suteikia kitą teisinę pagalbą; rengia atsakymų projektus valdžios, valdymo ir kitomis Lietuvos Respublikos institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, taip pat asmenims įvairiais klausimais  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencijos patarėjo galimybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių grupių, komisijų veikloje; kontrolieriaus pavedimu atstovauja Patarėjo galimybės Europos Sąjungos institucijose Lyčių lygybės institute, Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamajame komitete ir kt.

Patarėjo galimybės darbo reglamento nustatyta tvarka operatyviai ir kompetentingai atsakyti į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus bei kitus gautus dokumentus.

patarėjo galimybės

Konsultuoti besikreipiančius asmenis telefonu ir fiksuoti prašymo esmę jeigu įmanoma, galimos diskriminacijos patarėjo galimybės ir sritį.

Naudingi diskusijos