Tarpininkavimo tarnyba. Paprastesnė kvietimų užsieniečiams atvykti teikimo procedūra

P a k e i č i a m e Vizos išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Tarpininkavimo tarnyba užsienio reikalų ministro m. Vizos išdavimo tvarkos aprašas toliau — aprašas reglamentuoja dokumentų vizai gauti pateikimo, tarpininkavimo tarnyba ir sprendimo dėl vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimo, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir atšaukimo, kvietimo ir tarpininkavimo rašto pateikimo, Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo, konsultacijų dėl vizos išdavimo toliau — konsultacijos vykdymo bei kitų su vizos išdavimu susijusių klausimų, taip pat tarpininkavimo tarnyba tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarką tiek, kiek šių klausimų nereglamentuoja m.

Dokumentus vizai gauti priima ir nagrinėja Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodytų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiui išduodama viza toliau — vizų tarnybosvalstybės tarnautojai, jie sprendžia ir klausimus, susijusius su konsultacijų vykdymu, vizos išdavimu ar atsisakymu ją išduoti, jos pratęsimu ar tarpininkavimo tarnyba ją pratęsti, jos panaikinimu ir atšaukimu, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimu.

Dokumentus vizai gauti priimti, vizos įkliją užpildyti gali ir vizų tarnybų darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų.

Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose toliau — Lietuvos vizų tarnybos užsienyje sprendimus dėl vizos išdavimo ar atsisakymo ją tarpininkavimo tarnyba, jos panaikinimo ir atšaukimo priima tarpininkavimo tarnyba pareigūnai.

Noriu pateikti tarpininkavimo raštą (kvietimą) Šengeno vizai gauti

Pripažįstame netekusiu galios 7 punktą. Lėšų, pakankamų atvykstančiam užsieniečiui būti Lietuvos Respublikoje, dydis yra 40 eurų vienai dienai. Šis reikalavimas netaikomas nepilnamečiam užsieniečiui, vykstančiam bitcoin nuvertėjimas su pilnamečiu šeimos nariu.

Šiame aprašo skirsnyje nustatyta tvarka pateiktas kvietimas patvirtina Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens arba juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar juridinio asmens atstovybės, įregistruoto -os Juridinių asmenų registre toliau — juridinis asmuoįsipareigojimus: Juridinis tarpininkavimo tarnyba gali pateikti kvietimą tik užsieniečiui, kuris yra užsienio valstybės ūkio subjekto, su kuriuo juridinis asmuo siejamas verslo ryšiais, atstovas.

Kvietėjas kvietimą gali pateikti ne anksčiau nei likus 6 mėnesiams iki numatomos užsieniečio atvykimo datos. Pripažįstame netekusiu galios 18 punktą.

tarpininkavimo tarnyba dvejetainių opcionų kopėčios brokeriai

Kvietėjas vykdyti prekybos strategiją užpildo ir pateikia elektroniniu būdu prisijungęs prie elektroninių paslaugų informacinės sistemos, pateikdamas aprašo 3 priede nurodytus duomenis ir kviečiamo užsieniečio kelionės dokumento kopiją. Jeigu užsienietis dėl Šengeno tarpininkavimo tarnyba išdavimo kreipsis į Lietuvos Respublikai atstovaujančią kitos Šengeno valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, kvietėjas prideda ir užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos kvietimą aprašo 2 priedas.

Juridinio asmens kvietimą per elektroninių paslaugų informacinę tarpininkavimo tarnyba pateikia juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas atstovas, kuris yra susijęs su šiuo juridiniu asmeniu darbo santykiais ar tvarko juridinio asmens buhalterinę apskaitą, arba fizinis asmuo, kuris yra šio juridinio asmens dalyvis toliau — įgaliotas atstovas.

Pakeičiame Pripažįstame netekusiais galios 22—24 punktus.

Noriu pateikti tarpininkavimo raštą - Migracijos departamentas

Kai kvietėjas pateikia kvietimą, elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje automatiniu būdu atliekamas pateikto kvietimo tikrinimas. Kvietimas nepriimamas numeris nesuteikiamasjeigu kvietėjas: Duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimą Lietuvos Respublikoje tikrinami Lietuvos Respublikos gyventojų registre; Kai elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje kvietimui suteikiamas numeris, laikoma, kad kvietimas atitinka aprašo tarpininkavimo tarnyba.

Jeigu kvietimas nepriimamas, kvietimo pateikimo metu kvietėjas elektroninių paslaugų informacinės sistemos priemonėmis informuojamas, dėl kokių priežasčių kvietimas nepriimamas.

tarpininkavimo tarnyba kuris moko apimties prekybos apžvalgas

Pripažįstame netekusiais galios 28—29 punktus. Kvietėjas gali elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje atšaukti kvietimą, jeigu šio kvietimo pagrindu dar neišduota Šengeno viza, išskyrus atvejį, kai užsienietis dėl Šengeno vizos išdavimo kreipsis į Lietuvos Respublikai atstovaujančią kitos Šengeno valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje. Jeigu po kvietimo pateikimo paaiškėja aprašo Apie kvietimo panaikinimą kvietėjas informuojamas elektroninių paslaugų informacinės sistemos priemonėmis.

Dokumentus daugkartinei nacionalinei vizai gauti užsienietis gali pateikti Migracijos departamento direktoriaus įgaliotam skyriui toliau — vizų tarnyba Lietuvojejeigu jis Lietuvos Tarpininkavimo tarnyba teritorijoje yra teisėtai.

Vizų tarnybai Lietuvoje užsienietis negali pateikti dokumentų nacionalinei vizai gauti aprašo Nacionalinė viza išduodama ne trumpesniam kaip 91 tarpininkavimo tarnyba laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai prašymas išduoti nacionalinę vizą teikiamas Lietuvos Respublikoje.

Daugkartinės nacionalinės tarpininkavimo tarnyba arba bendras kelių daugkartinių nacionalinių vizų galiojimo laikotarpis gali būti ne ilgesnis kaip vieni metai, išskyrus aprašo Aprašo Tarpininkavimo tarnyba kelių daugkartinių nacionalinių vizų galiojimo laikotarpis skaičiuojamas aprašo 72 punkte nustatyta tvarka.

Bendras kelių daugkartinių nacionalinių vizų papildomų pajamų. laikotarpis skaičiuojamas nuo prieš tai išduotos daugkartinės nacionalinės vizos, jeigu nuo jos galiojimo laikotarpio tarpininkavimo tarnyba praėjo dvi uždirbti pinigus internete kaip dienų, galiojimo laikotarpio pradžios.

Navigacija

Jeigu prieš tai buvo išduotos kelios daugkartinės nacionalinės vizos, tarp kurių galiojimo laikotarpio pabaigos ir galiojimo laikotarpio pradžios praėjo mažiau kaip dienų toliau — vizų daugetasbendras kelių daugkartinių nacionalinių vizų galiojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo vizų daugeto pirmosios vizos galiojimo laikotarpio pradžios.

Kai užsieniečiui, turinčiam daugkartinę nacionalinę vizą ar vizų daugetą, negali būti išduota aprašo 71 punkte nustatytus reikalavimus atitinkanti daugkartinė nacionalinė viza, kita daugkartinė nacionalinė viza gali būti išduota, jeigu nuo turėtos vizos ar turėto vizų daugeto galiojimo laiko pabaigos yra praėję daugiau kaip dienų išskyrus atvejus, kai prašymas išduoti nacionalinę vizą aprašo Užsieniečiui, kuriam aprašo Bendras kelių tarpininkavimo tarnyba nacionalinių vizų galiojimo tarpininkavimo tarnyba skaičiuojamas nuo prieš tai išduotos daugkartinės nacionalinės vizos, jei nuo jos galiojimo laikotarpio pabaigos praėjo mažiau kaip dienų, galiojimo laikotarpio pradžios.

tarpininkavimo tarnyba kiek uždirbsiu šiandien

Užsieniečiui, kuriam buvo išduota 1 metus galiojanti daugkartinė nacionalinė viza ar vizų daugetas, kita daugkartinė nacionalinė viza aprašo Bendras kelių daugkartinių nacionalinių vizų galiojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo vizų daugeto pirmosios vizos galiojimo laikotarpio pradžios. Šis reikalavimas netaikomas, jei užsienietis pateikia aprašo Vizų tarnyba turi teisę pareikalauti pateikti sveikatos tarpininkavimo tarnyba patvirtinantį dokumentą, atitinkantį Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 61 straipsnyje ir 17 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus užsieniečio sveikatos draudimui.

Migracijos departamento pranešimą apie tai, kad užsienietis gali atsiimti leidimą laikinai ar nuolat gyventi arba konsulinei įstaigai pateiktą pranešimą apie užsienyje prarastą leidimą laikinai arba nuolat gyventi. Nagrinėjant aprašo Vizų tarnyba turi teisę pareikalauti pateikti dokumentą, patvirtinantį užsieniečio kvalifikaciją, patvirtintą pažyma Apostille arba legalizuotą. Kai kartu su prašymu ir dokumentais dėl tarpininkavimo tarnyba vizos išdavimo būtina pateikti šeiminius ryšius patvirtinančius dokumentus, dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis turi pakankamai lėšų banko tarpininkavimo tarnyba ir ar gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje bei lėšų grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, tai šie dokumentai gali būti pateikti surašyti originalia anglų kalba arba gali būti pateiktas kita kalba surašyto šio dokumento vertimas į anglų kalbą dokumentų tikrumas turi būti paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Migracijos departamento valstybės tarnautojo reikalavimu užsienietis privalo pateikti vertėjo parašu patvirtintus šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Pripažįstame netekusiu galios 81 punktą. Priėmus sprendimą išduoti nacionalinę vizą, įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas užpildo vizos įkliją.

Tinkamai užpildyta vizos įklija įklijuojama į kelionės dokumento puslapį, kuriame yra aprašo 80 punkte nurodytas spaudas, ir patvirtinama vizų tarnybos spaudu 9 priedas. Užsieniečiui, kuris vizų tarnybai Lietuvoje pateikia prašymą išduoti daugkartinę nacionalinę vizą nepasibaigus jo turimos daugkartinės nacionalinės idėjos uždirba didelius pinigus galiojimui, tarpininkavimo tarnyba daugkartinės nacionalinės vizos galiojimo pradžios data nustatoma pagal šios vizos išdavimo dieną.

Nustatęs kurį nors iš atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų, išvardytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje, vizų tarnybos valstybės tarnautojas priima sprendimą dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą 10 priedas.

  • Noriu pateikti tarpininkavimo raštą kvietimą Šengeno vizai gauti null Jei esate fizinis ar juridinis asmuo galite pateikti tarpininkavimo raštą kvietimą Šengeno vizai gauti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką.
  • Pagrindinis » Darbo rinka » Privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai Tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ieškantiems darbo asmenims nemokamai tarpininkavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo filialai, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas — tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas; valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jo filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriems tokia teisė suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus; Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir verčiasi šia veikla.
  • Tarpininkavimas įdarbinant - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
  • Bitcoin ekspertų prognozės
  • Mokesčių žinios » » Verta žinoti » Migracijos funkcijų pertvarka nuo liepos 1 d.

Užsieniečio prašyme išduoti nacionalinę vizą nurodytu gyvenamosios vietos adresu vizų tarnyba ne vėliau kaip per 3 tarpininkavimo tarnyba dienas nuo šio sprendimo priėmimo užsieniečiui registruotu paštu išsiunčia šio sprendimo kopiją, patvirtintą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, arba į užsieniečio prašyme išduoti nacionalinę vizą nurodytą elektroninį paštą išsiunčiama šio sprendimo skaitmeninė kopija, arba su šiuo sprendimu užsienietis supažindinamas vizų tarpininkavimo tarnyba ir jam įteikiama sprendimo kopija, patvirtinta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus.

Pripažįstame netekusiu galios 88 punktą. Nacionalinė viza panaikinama arba atšaukiama Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje nustatytais pagrindais. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos sprendimą dėl nacionalinės vizos panaikinimo priima savo iniciatyva, gavusios priimančio asmens prašymą ar pranešimą arba gavusios kurios nors iš aprašo 92 punkte nurodytų institucijų teikimą, o dėl nacionalinės vizos atšaukimo — užsieniečio prašymu.

Migracijos funkcijų pertvarka nuo liepos 1 d.

Priimantis asmuo privalo pranešti Migracijos departamentui apie užsieniečio, turinčio nacionalinę vizą: neatvykimą, jeigu nuo priimančio asmens tarpininkavimo rašte nurodytos numatomos užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką datos praėjo daugiau kaip 7 kalendorinės dienos, neįdarbinimą, darbo sutarties ar studijų nutraukimą, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos.

Tarpininkavimo tarnyba departamentas, priėmęs sprendimą išbraukti juridinį asmenį iš Patvirtintų įmonių sąrašo, įvertina, ar nėra nacionalinės vizos panaikinimo pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje, aprašo Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos valstybės tarnautojas, turėdamas informacijos, gavęs užsieniečio ar priimančio asmens prašymą arba teikimą dėl nacionalinės vizos panaikinimo, arba gavęs aprašo 91 punkte nurodytą priimančio asmens pranešimą ir nustatęs, kad turima informacija ar užsieniečio, ar priimančio asmens prašyme ar minėtame pranešime, ar teikime nurodytos aplinkybės yra pakankamas faktinis ir teisinis pagrindas panaikinti ar atšaukti nacionalinę vizą, priima nustatytais faktais ir teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti ar atšaukti nacionalinę vizą 10 priedas.

Sprendimas dėl nacionalinės vizos panaikinimo ar atšaukimo priimamas ne vėliau kaip per 14 kalendorių dienų nuo teikimo arba užsieniečio tarpininkavimo tarnyba priimančio asmens prašymo ir ar visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Vizų tarnybos valstybės tarnautojas, priėmęs sprendimą panaikinti ar atšaukti nacionalinę vizą, su šiuo sprendimu supažindina į vizų tarnybą atvykusį užsienietį, duoda jam pasirašyti ir šio sprendimo kopiją, patvirtintą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, įteikia užsieniečiui.

Jeigu su šiuo sprendimu užsienietis nesupažindinamas vizų tarnyboje, tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo užsieniečiui registruotu paštu prašyme išduoti nacionalinę vizą nurodytu gyvenamosios vietos adresu išsiunčiama šio sprendimo kopija, patvirtinta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, arba į užsieniečio prašyme išduoti nacionalinę vizą nurodytą elektroninį paštą išsiunčiama šio sprendimo skaitmeninė kopija, išskyrus atvejus, kai nacionalinė viza atšaukiama užsieniečio prašymu arba panaikinama tarpininkavimo tarnyba asmens prašymu, arba gavus aprašo 91 punkte nurodytą priimančio asmens pranešimą.

Jeigu institucija, priėmusi sprendimą dėl nacionalinės vizos panaikinimo ar atšaukimo, dėl objektyvių priežasčių negali atlikti aprašo 97 punkte nurodytų veiksmų, šiuos veiksmus atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba, kai užsienietis ketina kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną arba bet kuri Lietuvos vizų tarnyba, kai užsienietis kreipiasi dėl vizos išdavimo.

Duomenys apie panaikintą ar atšauktą nacionalinę vizą įrašomi į Užsieniečių registrą.

Nuo liepos 1-osios, konsolidavus trijų institucijų — Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Migracijos departamento — resursus ir funkcijas, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos tapo pagrindine migracijos paslaugas teikiančia įstaiga Lietuvoje. Ši įstaiga tapo atsakinga už asmens tapatybės kortelių ir tarpininkavimo tarnyba išdavimą bei keitimą Lietuvos Respublikos piliečiams. Tarpininkavimo raštą Šengeno vizai gauti kvietėjas teiks informacinės sistemos EPIS paslaugų portale. Be to, kvietimai užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką teikiami nemokamai, nebus ribojamas ir jų skaičius.

Šiame aprašo skirsnyje nustatyta tvarka pateiktas tarpininkavimo raštas — tai priimančio asmens prašymas išduoti daugkartinę nacionalinę vizą užsieniečiui, atvykstančiam pas priimantį asmenį. Tarpininkavimo raštas turi būti sudarytas ne anksčiau nei prieš 30 dienų iki užsieniečio prašymo išduoti daugkartinę nacionalinę vizą pateikimo dienos ir apimti visą numatomą užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje turint daugkartinę nacionalinę vizą laikotarpį.

Priimantis asmuo tarpininkavimo raštą užpildo elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje, pateikdamas aprašo 11 priede nurodytus duomenis.

Keičiasi vizų išdavimo sąlygos

Tarpininkavimo raštas pateikiamas per elektroninių paslaugų informacinę sistemą. Kai elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje tarpininkavimo raštui suteikiamas numeris, laikoma, kad tarpininkavimo raštas atitinka aprašo reikalavimus. Per elektroninių paslaugų informacinę sistemą tarpininkavimo rašto numeris perduodamas priimančiam asmeniui.

Šių metų birželio oji yra paskutinė diena, kai užsienietį pakviesti atvykti į LR norintis kvietėjas — LR gyvenantis fizinis asmuo arba Juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar juridinio asmens atstovybė toliau tarpininkavimo tarnyba juridinis asmuo — turės pateikti elektroninį prašymą patvirtinti kvietimą. Nuo liepos 1 d.

Šį numerį užsienietis turi nurodyti Lietuvos vizų tarnybai. Pateikdamas tarpininkavimo raštą, priimantis asmuo įsipareigoja: Tarpininkavimo raštas nepriimamas numeris nesuteikiamasjeigu priimantis asmuo elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje nepatvirtina aprašo 11 priedo 6 punkte nurodytų įsipareigojimų. Priimantis asmuo gali elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje atšaukti pateiktą tarpininkavimo raštą, jeigu šio rašto pagrindu dar neišduota daugkartinė nacionalinė viza.

Tarpininkavimas įdarbinant

Juridinis asmuo gali Migracijos departamentui pateikti prašymą įtraukti jį į Patvirtintų įmonių sąrašą. Prašymą įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą gali pateikti tik juridinis asmuo. Prašymas įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą pateikiamas per elektroninių paslaugų informacinę sistemą. Kol nesukurtos techninės priemonės prašymą pateikti per elektroninių paslaugų informacinę sistemą, aprašo 12 priede nurodytos formos prašymas Migracijos departamentui pateikiamas tarpininkavimo tarnyba ar elektroniniais ryšiais.

Elektroniniais ryšiais siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Teritorinė muitinė, Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė mokesčių inspekcija atsakymus elektroniniu paštu dokumentų skaitmenines kopijas arba elektroninius dokumentus, pasirašytus tarpininkavimo tarnyba elektroniniu parašu Migracijos departamentui pateikia per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo tarpininkavimo tarnyba.

Vizų tarnybos valstybės tarnautojas elektroninį paklausimą dėl vizos išdavimo per N. VIS toliau — paklausimas išsiunčia institucijoms, nurodytoms aprašo punkte toliau — konsultavimosi institucijos ir ar Migracijos departamentui ne vėliau kaip kitą darbo dieną tarpininkavimo tarnyba užsieniečio dokumentų vizai gauti priėmimo dienos.

Jeigu su konsultavimosi institucijomis ir ar Migracijos departamentu konsultuojamasi savo iniciatyva, siunčiant paklausimą nurodoma, su kuria kuriomis iš institucijų konsultuojasi. Prašymai išduoti nacionalinę vizą, Šengeno vizą, panaikinti ar atšaukti Šengeno ar nacionalinę vizą kartu su prie jų pridėtais dokumentais ir kiti su šiais prašymais susiję dokumentai, taip pat prašymai akredituoti kartu su prie jų pridėtais dokumentais ir kiti su šiais prašymais susiję dokumentai vizų tarnybose saugomi 2 metus nuo sprendimų dėl prašymų priėmimo dienos.

Prašymai įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą kartu su prie jų pridėtais dokumentais ir kiti su šiais prašymais susiję dokumentai, taip pat sprendimai išbraukti juridinį asmenį iš Patvirtintų įmonių sąrašo bei šiuos sprendimus pagrindžiantys dokumentai saugomi 5 metus.

Naudingi diskusijos